اول ایمنی بعد کار درانجام کارهای برقی و الکترونیکی ازوسایل و قطعات مطمئــن و استاندارد استفاده کنید

صفحه نخست »  الکترونیک »  ایمنی

رعایت,ایمنی,برق,الکترونیک-sefty
رعایت نکات ایمنی
شما دو روش را می توانید برای فراگیری الکترونیک برگزینید، در روش اوّل نیاز به هیچ وسیله یا ابزاری نیست و شما مطالب را به صورت تئــوری فرا گرفته و در آینده هنگامی که امکاناتی فراهم نمودید و علاقه مند شدید که عملی نیز با الکترونیک کار کنید، آنوقت وسایل و ابزارهای مورد نیاز را تهیّه و ادامه می دهید
روش دوّم آموزش تئــــوری همراه با کار است که برای ادامه با این روش نیاز است یک سری مقدّمات را فراهم کنید که البتّــه این روش باعث می شود مطالب تئــوری نیز بهتر درک گردد، اگر روش دوّم را انتخاب نمودید به ادامه مطلب دراین صفحه بیشتر توجّه کنید تا از آنجائیکه با برق سروکار خواهید داشت ، با مشکلی مواجه نشوید.
اوّل ایمنی :
برق و الکترونیک بسیارگستــــــرده و برای علاقه مندان البتّه شیرین و پایان ناپذیر است ، کسی که یک عمری را قرار است با این رشته سر وکار داشته باشد باید به قوانین و موارد ایمنـــی توجّه ویژه داشته باشد چون برق باکسی شوخی ندارد و هرلحظه در کمین است تا به کسانیکه بی توجّه هستند آسیب برساند ، این مهمتــــــرین موردی است که باید مورد توجّه ویژه قرار داشته باشد ، مطمئن باشید چنانچه موارد ایمنی را پیوسته رعایت کنید، هیچ گاه کوچکترین مشکلی برایتان بوجود نخواهد آمد.
آرامش :
برای کاربا الکترونیک و برق باید هیچ عجله ای نباشـــد و درحالت خستگـی و بی قراری نباید به کاری عملی مخصوصا در جاهایی که با برق بالاتـــــر از 24 ولت سروکار دارید، دست بزنید و چنانچه مجبورید به دلایلی کار را انجام دهید، حتما یک نفرباید دوشادوش شما ضمن کمک به شما، مراقب ایمنی خود و شما باشد
آگاهی :
برای انجام یک کاربرقی یا الکترونیکی باید اطّلاعات کافی و آگاهی از نحوه انجام کار را داشته باشید
استفاده صحیح :
از ابزارآلات و دستگاهها درجای خودش و به طور درست استفاده نمایید ، همیشه سعی کنید از ابزارها و دستگاهها حداکثر کمک و استفاده را بنمایید و سعی کنید از ابزارآلات نامناسب برای تسریع درانجام کار استفـــــــاده نکنید چون اگراین طور باشد آخرش زمانی می رسد که به شما آسیبی برسد ضمنا ابزارآلات و دستگاههای شما نیز به دلیل استفاده نادرست، زودتر از موعد مصطهلک و غیر قابل استفاده خواهند شد.
استاندارد :
درانجام کارهای برقی و الکترونیکی از وسایل و قطعات مطمئــن و استاندارد استفاده کنید به عنوان مثال اگر دستــــــــگاهی نیاز به فیوزی دارد، حتما باید فیوزی مطابق با فیوز استاندارد آن دستگاه استفاده شود و هیچ وقت نباید ناآگاهانه هر فیوزی دم دست رسید استفاده کنید ، درصورتیکـــه این دستــــگاه برایش مشکلی پیش آید و بنا باشد بسوزد تا صدمه ای به سایر قطعات وارد نشود، به دلیل غیر استاندار بودن فیوز آسیب بسیار جدّی خواهد دید حتّی پیش می آید دستگاه موجب اتش سوزی می شود.
ضمانت :
دستگاههـــــای تعمیر شده حتّی نو برقی و الکترونیکی را نمی توان تضمین کرد که چقدرکار خواهند کرد ولی می توان تضمین کرد که هیچ آسیبی به بار نیاورند و این امکان ندارد مگربا رعایت کامل موارد ایمنی و در نظرگرفتن احتمالات درشرایط مختلف.
احتیاط :
همیشه وقتی برای اوّلین بار با یک دستگـــــــاه یا تاسیسات برقی مواجه می شوید باید فکر کنید ممکن است بدنه دستگاهی یا قسمتی از تاسیسات برق دارد و شما را برق خواهد گرفت لذا از مسئولین وضعیّت را جویا شده و و درصورتیکه هنوز شک داشتید، تست هایی درمورد بی خطر بودن دربرنامه قرار دهید.
تمرکز :
مواقعــی پیش می آید که شما ناچارید با برق زنده کارکنیــــــد یا برای اندازه گیری هایی حتما باید برق وصل باشد، دراینجور مواقع از وسایل ایمنی استاندارد چشم پوشی نکنید و حتما آنها را مورد استفـــــــاده قرار دهید و دیگر اینکه در اینجور مواقع باید حداقل یک تیم 2 نفره باشید و آن نفر نیز باید به اصول ایمنـــــی وارد باشد، بارعایت ایمنی باید با دقّت و تمرکز حواس پنج گانه، کاررا انجام دهید.
اخطار :
مواقعی پیش می آید شما برای انجام کاری برق دستگاهی را قطع می کنید، در اینجــا باید حتما ضمن در جریان گذاشتن اطرافیان و مسئولین، جمله خطـــــــــــربرق گرفتگی ، وصل نکنید، را روی یک چیزی مناسب نوشته و در همان نقطه ای که برق را قطع می کنید، آویزان کنید طوری که راحت در معرض دید باشد و همچنیــــن عوامل محیطی نتوانند آن را جابجا کرده یا باعث ازبین رفتن آن شوند.
پرسش :
درکارهای فنّـــــی هیچ وقت فکر نکنید یک فرد کامل هستید و دیگران باید از شما سوال کنند یا اینکه دیگران را پایین تر بدانید، این یک اشتباه فاحش درکارهای فنّی است چرا که همان کسی را که از شما سوال می پرسد و خودتان و همه افرادی را که باهم در ارتباط هستید کنار هم بگــــــذارید، نسبت به گستردگی کارهای فنّی چیزهایی بازم کم خواهید داشت و از آنجائیکــه تجربه را می گویند بالاتر از علم است ممکن است شما به تجربیّات دیگران نیاز پیدا کنید، پس همیشه چیزی را که نمی دانید یا اطّلاعات کافـی ندارید از هرکس که شد بپرسید بهتر از آنست که دست به کاری بزنید که باعث گرفتاری شود.
همکاری :
درانجام کارهای فنّی وقتی پیچ می خورند، سعی کنید با هم هرچند نفر که هستید، یک تیم را تشکیل دهید و همه دریک جهت حرکت کنید.
شکر :
همیشه در ذهن داشته باشید تواناییهایی که شما دارید به خاطر لطفی است که خداوند به شما ارزانی داشته و خداوند همه علوم را دراختیار دارد، پس ازتوانایی های خود درجهت خداپسندانه استفاده کنید و به نیازمندان این عرصه کمک کنید و هر پرسشی ازشما می شود درصورت دانستن جواب، حتما اجابت کنید.
الکترونیک صفحه نخست
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل