اول ایمنی بعد کار درانجام کارهای برقی و الکترونیکی ازوسایل و قطعات مطمئــن و استاندارد استفاده کنید

صفحه نخست »  الکترونیک »  ایمنی

رعایت,ایمنی,برق,الکترونیک-sefty
رعایت نکات ایمنی
شما دوروش را می توانید برای فراگیری الکترونیک برگزینید، درروش اوّل نیاز به هیچ وسیله یا ابزاری نیست و شما مطالب را به صورت تئــوری فرا گرفتـــــــه ودر آینده که امکاناتی فراهم نمودید وعلاقه مند شدید که عملی نیز با الکترونیک کارکنید، آنوقت وسایل و ابزارهای مورد نیازرا تهیّه و ادامه می دهید
روش دوّم آموزش تئــــوری همراه با کار است که برای ادامه با این روش نیاز است یک سری مقدّمات را فراهم کنید که البتّــه این روش باعث می شود مطالب تئــوری نیز بهتردرک گردد، اگر روش دوّم را انتخاب نمودید به ادامه مطلب دراین صفحه بیشترتوجّه کنید تا ازآنجائیکه با برق سروکار خواهید داشت ، با مشکلی مواجه نشوید
اوّل ایمنی :
برق و الکترونیک بسیارگستــــــرده و برای علاقه مندان البتّه شیرین و پایان ناپذیر است ، کسی که یک عمری را قراراست با این رشته سر وکارداشته باشد باید به قوانین و موارد ایمنـــی توجّه ویژه داشته باشد چون برق باکسی شوخی ندارد و هرلحظه درکمین است تا به کسانیکه بی توجّه هستند آسیب برساند ، این مهمتــــــرین موردی است که باید مورد توجّه ویژه قرارداشته باشد ، مطئن باشید چنانچه موارد ایمنی را پیوسته رعایت کنید، هیچ گاه کوچکترین مشکلی برایتان بوجود نخواهد آمد
آرامش :
برای کاربا الکترونیک و برق باید هیچ عجله ای نباشـــد و درحالت خستگـی و بی قراری نباید به کاری عملی مخصوصا درجاهایی که با برق بالاتـــــراز24 ولت سروکاردارید، دست بزنید و چنانچه مجبورید به دلایلی کاررا انجام دهید، حتما یک نفرباید دوشادوش شما ضمن کمک به شما، مراقب ایمنی خود وشما باشد
آگاهی :
برای انجام یک کاربرقی یا الکترونیکی باید اطّلاعات کافی و آگاهی از نحوه انجام کاررا داشته باشید
استفاده صحیح :
ازابزارآلات و دستگاهها درجای خودش و به طوردرست استفاده نمایید ، همیشه سعی کنید از ابزارها ودستگاهها حداکثر کمک و استفاده را بنمایید و سعی کنید ازابزارآلات نامناسب برای تسریع درانجام کار استفـــــــاده نکنید چون اگراین طور باشد آخرش زمانی می رسد که به شما آسیبی برسد ضمنا ابزارآلات و دستگاههای شما نیزبه دلیل استفاده نادرست، زودترازموعد مصطهلک و غیرقابل استفاده خواهند شد
استاندارد :
درانجام کارهای برقی و الکترونیکی ازوسایل و قطعات مطمئــن و استاندارد استفاده کنید به عنوان مثال اگردستــــــــگاهی نیاز به فیوزی دارد، حتما باید فیوزی مطابق با فیوزاستاندارد آن دستگاه استفاده شود وهیچ وقت نباید ناآگاهانه هرفیوزی دم دست رسید استفاده کنید ، درصورتیکـــه این دستــــگاه برایش مشکلی پیش آید وبنا باشد بسوزد تا صدمه ای به سایر قطعات وارد نشود، به دلیل غیراستانداربودن فیوز آسیب بسیارجدّی خواهد دید حتّی پیش می آید دستگاه موجب اتش سوزی می شود
ضمانت :
دستگاههـــــای تعمیر شده حتّی نو برقی و الکترونیکی را نمی توان تضمین کرد که چقدرکار خواهند کرد ولی می توان تضمین کرد که هیچ آسیبی به بار نیاورند و این امکان ندارد مگربا رعایت کامل موارد ایمنی و در نظرگرفتن احتمالات درشرایط مختلف
احتیاط :
همیشه وقتی برای اوّلین بار با یک دستگـــــــاه یا تاسیسات برقی مواجه می شوید باید فکر کنید ممکن است بدنه دستگاهی یا قسمتی ازتاسیسات برق دارد و شما را برق خواهد گرفت لذا ازمسئولین وضعیّت را جویا شده و ودرصورتیکه هنوزشک داشتید، تست هایی درمورد بی خطر بودن دربرنامه قراردهید
تمرکز :
مواقعــی پیش می آید که شما ناچارید با برق زنده کارکنیــــــد یا برای اندازه گیری هایی حتما باید برق وصل باشد، دراینجور مواقع از وسایل ایمنی استاندارد چشم پوشی نکنید و حتما آنها را مورد استفـــــــاده قراردهید ودیگر اینکه دراینجورمواقع باید حداقل یک تیم 2 نفره باشید و آن نفرهم باید به اصول ایمنـــــی وارد باشد، بارعایت ایمنی باید با دقّت و تمرکز حواس پنج گانه، کاررا انجام دهید
اخطار :
مواقعی پیش می آید شما برای انجام کاری برق دستگاهی را قطع می کنید، دراینجــا باید حتما ضمن در جریان گذاشتن اطرافیان و مسئولین، جمله خطـــــــــــربرق گرفتگی ، وصل نکنید، راروی یک چیزی مناسب نوشته و در همان نقطه ای که برق را قطع می کنید، آویزان کنید طوری که راحت درمعرض دید باشد وهمچنیــــن عوامل محیطی نتوانند آن را جابجا کرده یا باعث ازبین رفتن آن شوند
پرسش :
درکارهای فنّـــــی هیچ وقت فکرنکنید یک فرد کامل هستید و دیگران باید ازشما سوال کنند یا اینکه دیگران را پایین تربدانید، این یک اشتباه فاحش درکارهای فنّی است چرا که همان کسی را که ازشما سوال می پرسد و خودتان و همه افرادی را که باهم درارتباط هستید کنارهم بگــــــذارید، نسبت به گستردگی کارهای فنّی چیزهایی بازم کم خواهید داشت و ازآنجائیکــه تجربه را می گویند بالاتر ازعلم است ممکن است شما به تجربیّات دیگران نیاز پیدا کنید، پس همیشه چیزی را که نمی دانید یا اطّلاعات کافـی ندارید ازهرکس که شد بپرسید بهترازآنست که دست به کاری بزنید که باعث گرفتاری شود
همکاری :
درانجام کارهای فنّی وقتی پیچ می خورند، سعی کنید با هم هرچند نفرکه هستید، یک تیم را تشکیل دهید و همه دریک جهت حرکت کنید
شکر :
همیشه درذهن داشته باشید تواناییهایی که شما دارید به خاطر لطفی است که خداوند به شما ارزانی داشته و خداوند همه علوم را دراختیاردارد، پس ازتوانایی های خود درجهت خداپسندانه استفاده کنید وبه نیازمندان این عرصه کمک کنید و هرپرسشی ازشما می شود درصورت دانستن جواب، حتما اجابت کنید
الکترونیک صفحه نخست
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل