آشنایی با ترایاک، تریستور، دیاک، نحوه تست

صفحه نخست »  الکترونیک
»  ترایاک،دیاک،تریستور

ترایاک، تریستور، دیاک :» (  (دیاک  »   ترایاک   »  تست ترایاک  »   تریستور  »   تست تریستور )
مدار تست تریستور،تریستور چگونه کار می مند,thyristor,diac,triakشکل یک ترایاک,thyristor,diac,triakشکل یک تریستور,thyristor,diac,triakشکل دو نمونه دیاک,thyristor,diac,triak
دیاک- diac:

نماد دیاک روی نقشه های الکترونیکی,thyristor,diac,triak
دیاک دو سر دارد و کارآن به این صورت است: :

به حد ولتاژ شکست نرسد، جریانی را عبورنمی دهد، وقتی ولتاژ دوسرآن به حد ولتاژ شکست رسید، جریان را هدایت می کند ضمن اینکه ولتاژ دوسرآن نیز کاهش می یابد، از موارد استفاده دیاک برای ایجاد پالس هایی برای کنترل 10 ترایاک می باشد ، برای انتخاب یک دیاک ، جریان و ولتاژشکست آن درنظر گرفته می شود، برای تست دیاک با مالتیمتر عقربه ای درحالت اهم و روی کیلو اهم دو سرآن را ازهردوطرف اندازه می گیریم که ازهیچ طرف نباید اهمی نشان دهد.

ترایاک- triak:

نماد ترایاک روی نقشه های الکترونیک,thyristor,diac,triakشکل دیگری از نماد ترایاک در نقشه های الکترونیک,thyristor,diac,triakشکل یک ترایاک کتابی BT139,thyristor,diac,triak
ترایاک از شش قطعه پی و ان ساخته شده و دارای 3 پایه است ، ازترایاک برای کنترل جریان متناوب استفاده می شود وانتخاب آن برحسب ولتاژ و آمپراست و دراندازه های گوناگون وجود دارد، ، برای شناسایی یک ترایاک و پایه های آن باید به کتاب مشخصّات یا نرم افزارهای مرتبط مراجعه کنید، بعد از شناسایی ترایاک و پایه های آن برای تست با اهم متر دو پایه آن ازهیچ طرف نباید اهمی نشان دهند و پایه سوم با یکی ازدوپایه قبلی ازیک طرف باید اهمی نشان دهد ، ترایاک را ممکن است نتوان با اهم متر تست کرد برای اطمینــــان باید آن را درمداربه طورعملی آزمایش نمود ضمنا نام گــزاری پایه های ترایاک ممکن است یکــی از روشهای سمت چپ باشد و برای استفاده رعایت پایه ها ( به جز گیت ) لازم نیست ، ترایاک کاربردهای فراوانی دارد مانند : دیمرها ، مدارات کنترل دستگاه های خنک کننده ، بعضی ازمحافظ های یخچال و فریز که به جای رله از ترایاک استفاده می شود وهمچنین درمدارکنترل پنکـه هایی که کنترل از ر اه دور دارند و ....، ترایاک نوع نوری هم وجود دارد که گیت آن به نورحسّاس است، ترایاک مانند یک والو دو طرفه است چون هردو نیم سیکل موج را عبورمیدهد ، با توجّه به توضیحات، برای درمدارقراردادن یک ترایاک کافی است پایه گیت را شناسایـی کنیم ، گیت باید جایش درمدار ثابت و مشخص باشد ولی جای دوپایه دیگررا می توان با هم جابجا نمود .
مداری برای تست ترایاک:
مدار تست ترایاک، ترایاک چگونه کار می کند,thyristor,diac,triak

درشکل بالا یک مداری را مشاهده می کنید که ولتاژ متناوب توسط ترانس به 12 ولت متناوب تبــــــدیل شده و برای روشن و خاموش کردن لامپ به سر لامپ و ترایاک وصل شده است ، دراین مدار وقتی سویچ 1 یا 2 وصل شود، لامپ نصفه روشن می شود ولی اگر هردو سویچ همزمان وصل شوند ، لامپ کامل روشن می شود، دیودها باعث می شوند تا فقط نیم سیکل به گیت ترایاک وصل شود درنتیجه اگرهردو سویچ وصل شوند، سیکل کامل به گیت ترایاک رسیده و لامپ کامل روشن می شود مقدارمقاومت های 1 و 2 بین 100 تا 220 اهم درنظرگرفته شده است و نوع دیودها هم معمولی مثلا 4148 هستند، ترایاک هم می تواند یک ترایاک معمولی 100 ولت 2 آمپر باشد.
تریستور فلزی پیچ و مهره ای,thyristor,diac,triak عتریستور کتابی,thyristor,diac,triak
تریستور-thyristor :
تریستور مانند یک دیود با یک پایه اضافی به نام گیت است ، دو شرط برای به کارافتادن تریستور باید مهیّا باشد: اول اینکه آند به مثبت و کاتد به منفـــــی وصل باشد ( تغذیه مستقیم ) ، دوم اینکه به پایه گیت آن فرمان داده شود ( تحریک شود ) دراین صورت تریستــور جریان را هدایت می کنـد و با یک فرمان تریستور شروع به هدایت جریان کرده و با قطع فرمان ، همچنان به کارش ادامه می دهد. تریستور دردو نوع گیت مثبت و گیت منفی وجود دارد، برای شناسایی آن باید به کتاب مشخصّات مراجعه نمود. درواقع تریستور مانند کلیدی است که ازطریق گیت کنتـــرل می شود ، ازتریستور درمدارات شارژ، کنتــرل دور، کنترل نور و .........استفاده می شود، تست تریستور همانند ترایاک است ضمن اینکه تست آن با مالتیمترهمیشه امکان ندارد یا مطمئن نیست، تریستور هم مانند ترایاک نوع نوری آن هم وجود دارد که گیت آن به نورحساس است ، فرق مابین تریستور و ترایاک اینست که ، ترایاک مثل یک والــو دو طــرفه است ولی تریستور مانند یک والو یک طرفه است و کاتد و آند آن باید درمدار جایشان مشخص باشد یعنی + و - آن رعایت گردد ...
تریستور با دوگیت :

این قطعه همانند تریستور است منتها دو گیت منفی و مثبت دارد و درواقع یک سوئیچ کنترلی است طوری که می توان از تحریک مثبت و منفی برای کارکردن تریستور استفاده کرد.
شماتیک های نقشه ای انواع تریستور
شماتیک های نقشه ای انواع تریستور,thyristor,diac,triakشماتیک های نقشه ای انواع تریستور 2,thyristor,diac,triakشماتیک های نقشه ای انواع تریستور 3,thyristor,diac,triakشماتیک های نقشه ای انواع تریستور 4,thyristor,diac,triak

تست تریستور:

درشکل زیر یک مدارنمونه با تریستور را می بینید ، دراین مدار وقتی منبع تغذیه را روشن کنیم یا وصل کنیم ، لامپ روشن نخواهد شد ، با فشاردادن کلید روشن و رها کردن آن، گیت تریستور تحریک شده و لامپ روشن می شود و روشن می ماند برای خاموش کردن لامپ کلید خاموش را قطع و وصل می کنیم که لامپ خاموش شده و خاموش می ماند.انیمیشن کارکردن تریستور,thyristor,diac,triak
سی پی یو-نحوه ریبالینگ آی سی های بی جی آی
لحیم کاری بی جی آی
آشنایی با لحیم کاری یا تعویض قطعاتی مثل چیپ و سی ی پی یو که پایه هایشان در دسترس نیست (BGA) و با تکنیک خاص قابل انجام است
قطعات-الکترونیکی-آشنایی-نحوه-تست-کاربرد-انواع-قطعات اکترونیکی
لحیم کاری اس ام دی
آشنایی با روش لحیم کاری قطعات اس ام دی که بعضی از آنها به سادگی قابل انجام است (SMD) و بعضی به ظرافت و دقت زیاد نیاز دارد
لحیم کاری صحیح
لحیم کاری ساده
آشنایی با روش لحیم کاری قطعاتی که پایه های آنها به راحتی در دسترس است (DIP) و تعویض و لحیم کاری آنها به راحتی انجام می شود
الکترونیکصفحه نخست
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل