فهرست راهنمایی های گوناگون

صفحه نخست  »  راهنمایی 

پیوند سایر وب سایت ها یا استفاده از مطالب آنها با ویرایش و ذکر منبع

SATA (Serial advanced Technology Attachment)
HDD (Hard Disk Drive)
SSD (Solid State Drive)
IDE (Integrated Drive Electronics)
AHCI (Advanced Host Controller Interface)
NCQ (Native Command Queuing)
NVMe (Non-Volatile Memory Express)
GPT (GUID Partition Table)
MBR (Master Boot Record)
BIOS (Basic Input/Output System)
PCI (Peripheral Component Interconnect)
PCIe , PCI-E (Peripheral Component Interconnect Express)
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)ادامه  الکترونیک  صفحه نخست
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل