کیفیت اتصال بدنه خودرو

صفحه نخست   »  گوناگون :
»  اتصال بدنه خودرو


اتصال بدنه خودرو
poor connection of the fuselage of carدرباره اتصال بدنه خودرو، اهمی شدن اتصالات بدنهاتصال بدنه خودرو درنقشه فوق، دربالای نقشه 3 لامپ 12 ولت نیم وات که مشابه لامپ کلیدهای شیشه بالابردرب های خودرو و لامپ های سیگنال کلیدهای مختلف داشبورد است را مشاهده می کنیم و در وسط نقشه 4 لامپ 12 ولت 21 وات مشابه لامپ های ترمز و دنده عقب و راهنما و در پایین 4 عدد لامپ 12 ولت 5 وات مربوط به خطرهای عقب خودرو دیده می شوند.
یکی از کنتاکت های هرلامپ به بدنه(منفی) متصل است و کنتاکت دیگرشان همه از طریق کلید مرتبط به برق مثبت وصل است
از آنجا که مقاومت هر گروه از لامپ ها با گروه دیگر متفاوت است و وات آنها یکسان نیست، طبق قانون، جریان همیشه از کوناهترین و کم مقاومت ترین مسیر عبور میکند لذا وقتی سیم یا سیم هایی که اتصال بین بدنه و لامپ ها را برقرار می کنند یا کانکتورهای مربوطه ضعیف شوند و یا بر اثر کثیفی و لرزش ها بعداز مدتی شل شوند، لامپ های وات بالا این کمبود اتصال بدنه را از طریق لامپ های وات پایین جبران می کنند و درنتیجه دیده شده است همزمان با ترمز گرفتن، لامپ های کوچک داشبورد چشمک می زنند و گاها همزمان با لامپ های ترمز روشن می مانند.
چنانچه این وضعیت تکرار شود و ادامه داشته باشد نهایتا منجر به سوختن لامپ های سیگنال داشبورد می شود ضمن اینکه کانکتورهای مجموعه لامپ های عقب نیز براثر جریان کشیدن و حرارت تاسرحد ذوب شدن پیش میروند.
لذا برای پیشگیری از موارد فوق، همیشه باید اتصال بدنه اجزاء الکتریکی خودرو خوب و مطمئن باشند.
همانطور که در مدارها می بینیم اتصال بدنه پایین نقشه که اینجا مربوط به چراغهای پارک است کامل به بدنه وصل نیست و اهمی شده و مقدار اهمش کمتر از 1اهم و برابر 6 دهم اهم است ولی همین اهم کم باعث اختلال شده و باهربار ترمز گرفتن یا راهنمازدن همزمان لامپ های داشبورد چشمک می زنند. در بعضی خودروها یا اکثر خودروها در عقب خودرو دو مجموعه لامپ چپ و راست وجود دارند که همه مشترکا از یک نقطه به بدنه متصل می شوند و کانکتورهای این مجموعه ها عامل اصلی شل شدن اتصالات است که مراقبت و تمیز کردن آنها حائز اهمیت است.
poor connection of the fuselage of carدرباره اتصال بدنه خودرو، اهمی شدن اتصالات بدنهچراغ ها خاموش وضعیت مدار در حالت خاموش و اتصال بدنه مناسب
poor connection of the fuselage of carدرباره اتصال بدنه خودرو، اهمی شدن اتصالات بدنه چراغهای پارک روشن درحالت چراغهای پارک روشن و اتصال بدنه مناسب
poor connection of the fuselage of carدرباره اتصال بدنه خودرو، اهمی شدن اتصالات بدنهاتصال بدنه نامناسب حالت چراغهای پارک و ترمز روشن، با اتصال بدنه نامناسب که فشار روی لامپ های نیم وات است
poor connection of the fuselage of carدرباره اتصال بدنه خودرو، اهمی شدن اتصالات بدنهاختلال در چراغها حالت چراغهای ترمز روشن و چراغهای پارک خاموش که به علت اتصال بدنه نامناسب،چراغهای کوچک داشبورد روشن می شوند
اصول صحیح تنظیم آیینه های خودرو,correct adjustment of car mirrors
اصول تنظیم آینه خودرو
کیفیت اتصال بدنه خودرو
اتصال بدنه خوب خودرو
استپر موتور خودرو سرویس,car stepper motor service
استپر موتور خودرو سرویس
الکترونیک صفحه نخست
ارسال نظر
electronicscontrol الکترونیک-کنترل